Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „БЕЗУПРЕЧЕН И В КАЧЕСТВОТО, И В ИЗПЪЛНЕНИЕТО“


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „БЕЗУПРЕЧЕН И В КАЧЕСТВОТО, И В ИЗПЪЛНЕНИЕТО“

1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Безупречен и в качеството, и в изпълнението“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.
1.2. Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост Организатор).
1.3. Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Кампанията.

1.4. Настоящата кампания не замества правото на рекламация, което е гарантирано на всеки клиент на Оргахим АД.


РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
2.1. Кампанията се отнася за следните продукти с марка „Spirit“, а именно:

- Spirit tinting bases;
- Spirit Acrylic Latex Impeccable White Matte;

- Spirit Acrylic Latex Impeccable White Satin;

- Spirit Adventure Colors;
- Spirit Modena;

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Кампанията се провежда в периода от 23 май 2022 до 31 декември 2022 г.
3.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в следните комуникационни канали: Facebook, Instagram, Spirit landing page, GDN, YouТube или по друг начин.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в чл.4.2, което в периода на Кампанията е последвало нейните етапи.
4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и „Хъб Ахед” ООД (ЕИК 203193087), както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА. МЕХАНИЗЪМ.
5.1. В Кампанията участват всички лица, които инициират претенция към Организатора следвайки следните стъпки:

Стъпка 1

В рамките на 6 /шест/ месеца от датата на закупуване на някой от изброените по-горе продукти и при наличие на какъвто и да е проблем със закупения продукт, Участникът следва да се свърже с Центъра за консултации на Оргахим на някой от следните имейли info@orgachim.bg или promise.spiritpaints.bg. На тези имейли ще се изисква следната информация:

· Ясно копие на касова бележка или фактура, показваща подробностите за избрания продукт, който е закупен и датата на покупката;

· Кратко описание на проблема с цвета, покривността или финиша;

· Снимка на стената/ите, боядисани с избрания продукт;

· Номерът на партидата, който е отпечатан върху опаковката на продукта;

  • Имена и адрес на Участника;

Стъпка 2

След валидиране на проблема Организаторът ще изпрати имейл с обратна връзка за замяна на продукта. Заместващият продукт ще бъде изпратен в рамките на 28 дни.

5.2. Участниците ще получават заместващите продукти до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с участника.

5.3. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име съгласно условията на настоящите Общи условия.
5.4. С инициирането на Стъпка 1 всеки участник декларира, че е запознат(а) с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в комуникационните канали и на сайта на Организатора www.orgachim.bg.
5.5. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.
5.6. Организаторът може да изисква предоставянето на документ за самоличност с цел доказване на възраст.


РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
6.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Кампанията, като информира за това участниците по комуникационните канали, посочени в т. 3.3, на сайта си или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или извършени действия за участие в Кампанията.
8.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където първоначално са били публикувани.


РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ


9.1 С предявяването на претенция всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Оргахим или трето лице, на което Оргахим е възложило организацията на кампанията да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Кампанията, както и да ги използва за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Оргахим услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни лицето губи правото си да получи заместващ продукт.

9.2. Личните данни, предоставени по силата на настоящите Общи условия се събират и обработват с цел: Установяване на обстоятелството дали даден участник отговаря на изискванията на Организатора, Надлежно изпълнение на всички правила и условия на кампанията, Поддържане на връзка и предоставяне на заместващ продукт на участник, Реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на участниците в кампанията.

9.3. В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на кампанията съответно обработката на лични данни на участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители.

9.4. Предоставените във връзка с кампанията лични данни се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на кампанията.
9.5. С получаването на заместващ продукт Участниците предоставят своето съгласие имената и образа им да бъдат използвани от Оргахим за маркетингови цели във връзка с Кампанията, като бъдат публикувани на официалния сайт на Оргахим, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират допълнително заплащане от Оргахим.
9.7 Оргахим гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Оргахим, като изпрати писмено искане до Оргахим на имейл адрес info@orgachim.bg

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ


10.1. С участието си в Кампанията участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.
10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Кампанията поради извънредни обстоятелства.
10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Кампанията поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
10.4. Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на заместващи продукти, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

10.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Кампанията при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.


РАЗДЕЛ 11 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


11.1. Настоящите Правила са достъпни на адрес https://promise.spiritpaints.bg/p/terms/ за периода на провеждане на Кампанията.

11.2. За всички въпроси, неуредени с настоящите правила, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

11.3. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.
11.4. Настоящите Правила влизат в сила на 23 май 2022г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.
11.5. Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

xs
smd
sm
md
lg
xl
xxl